Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10469/5577
Tipo de Material: Artículo
Título : Registro sobre um exercício
Autor : Neto, Antonio Fausto
Fecha de Publicación : sep-2010
Ciudad: Editorial : Quito : CIESPAL
ISSN : 1390-1079
Cita Sugerida : Neto, Antonio Fausto. Registro sobre um exercício (Personaje). En Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación. Quito : CIESPAL, (no. 111, septiembre 2010): pp. 42-43. ISSN: 1390-1079.
Descriptores / Subjects : VERÓN, ELISEO
FENÔMENOS DE PRODUÇÂO DE SENTIDOS
TEORIA DA COMUNICAÇÀO
DISCURSOS
FENÓMENOS DE PRODUCCIÓN DE SENTIDOS
TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
Paginación: p. 42-43
Resumen / Abstract : O conceito de circulaçâo está presente na obra de Eliseo Verón, há pelo menos, 30 anos, nos seus primeiros acerca dos fenómenos de produçâo de sentidos. Instala se como um dos elos de um amplo programa de estudo pioneiro na sua formulaçâo e original nos modos de lidar com fenómenos sobre os quais a teoría da comunicaçâo – nos seus mais variados enfoques – nâo conseguiu ainda enfrentar. Estudar este conceito implica, ao mesmo tempo, organizar varias “janelas de acceso”, todas elas articuladas a arquitetura conceitual sobre a qual se formula a obra de Eliseo Verón.
Copyright: openAccess
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador
URI : http://hdl.handle.net/10469/5577
Aparece en las colecciones: Chasqui No. 111

Archivos en este ítem:
Archivo Descripción Tamaño Formato  
RFLACSO-CH111-09-Neto.pdf976,12 kBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Attribution NonComercial ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0)
Licencia Creative Commons Creative Commons